História

1997 – 1998

Tím ľudí zareagoval na potreby detí z Petržalky, ktoré trávili svoj voľný čas na ulici. Prvé aktivity sa realizovali vo veľkom stane. Neskôr sa ich činnosť presunula do petržalských priestorov Univerzity Komenského v Bratislave, kde vznikol klub KASPIAN.

1999 – 2000

Klub KASPIAN sa presťahoval na Ambroseho ulicu. Z finančných a personálnych dôvodov prešla práca pod občianske združenie Nová Nádej Slovensko. Na základe potreby profesionalizácie boli na prácu s deťmi a mládežou vytvorené dve pracovné miesta na čiastočné úväzky.

2001 – 2002

Začala sa spolupráca s českým nízkoprahovým programom PVC Blansko. KASPIAN sa identifikoval s princípmi a metodikou nízkoprahových programov pre deti a mládež. Vytvoril a posilnil sa tím pracovníkov.

2003 – 2004

V spolupráci s Nadáciou mládeže Slovenska (Intenda) sme realizovali dlhodobé vzdelávania pre pracovníkov nízkoprahových programov na Slovensku. Rozšírili sme ponuku služieb o terénnu sociálnu prácu pre deti a mladých ľudí v Bratislave.

2005 – 2006

Vydali sme prvú publikáciu svojho druhu na Slovensku “Nízkoprahové programy pre deti a mládež – úvod do problematiky”. Zrekonštruovali sme skatepark na Markovej ulici v Petržalke. Personálne sme organizáciu posilnili a vytvorili štyri pracovné miesta s plnými úväzkami.

2007 – 2008

Oslávili sme 10 rokov existencie KASPIAN-u. 31. 12. 2007 vzniklo samostatné občianske združenie KASPIAN. Nanovo sa definovala štruktúra a stratégia organizácie. Stali sme sa spoluorganizátorom prvej Medzinárodnej konferencie nízkoprahových programov pre deti a mládež v Bratislave. Spoluzakladali sme Asociáciu nízkoprahových programov pre deti a mládež (ANPDM). Stali sme sa súčasťou strategických pracovných skupín na MŠVVaŠ SR.

2009 – 2010

Spolupracovali sme s Českou asociáciou streetwork (ČAS) v rámci európskeho projektu zdieľania dobrej praxe v terénnych a nízkoprahových kontaktných službách. V priamej práci sme začali využívať sociálne siete. MPSVR SR akreditovalo našu priamu prácu s deťmi a mládežou. Zorganizovali sme medzinárodnú súťaž jazdcov na bicykloch – Concrete Jungle Jam. Začali sme pracovať s individuálnym darcovstvom. K trom plným úväzkom sme vytvorili dve pracovné miesta na polovičné úväzky.

2011 – 2012

Prešli sme rekonštrukciou skateparku. Vybudovali sme novú Minirampu a FunBox. Viac-žánrovým podujatím určeným pre rodiny s deťmi sme oslávili 15. výročie a založili tradíciu komunitných podujatí PIK-NIK. Získali sme akreditáciu MŠVVaŠ SR a zrealizovali prvé vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou “Abeceda nízkoprahových programov pre deti a mládež”. Posilnili sme oblasť samofinancovania. Rozšírili sme ponuku vzdelávania najmä o oblasť strategického plánovania.

2013 – 2014

S mladými kolobežkármi sme zorganizovali dva ročníky súťaže Scoot Jam. Stali sme sa súčasťou strategických pracovných skupín na MPSVR SR. Po dlhej dobe a veľkom úsilí sa nám podarilo získať do prenájmu väčšie priestory a začali sme s procesom ich rekonštrukcie. Prešli sme výraznou obnovou tímu v klube. Zrealizovali sme dva veľké európske projekty. Rozšírili sme ponuku nášho vzdelávania o oblasť supervízie a vytvorili nový evidenčný program PES.

2014 – 2015

Náš tím prešiel výraznými personálnymi zmenami. Dlhoročných pracovníkov v klube nahradili nováčikovia, ktorí sa odvážne chopili nových výziev. Absolvovali sme strategické plánovanie a sformulovali nové poslanie, víziu a hodnoty. Posilnili sme oblasť dobrovoľníctva a získali akreditáciu na vydávanie potvrdení D-zručnosti pre zamestnanie. Boli sme nominovaní na cenu Nadácie Orange v kategórií vzdelávanie. Dokončili sme program evidencie služieb PES, poskytli sme ho na testovanie trom organizáciám a začali sme ho aktívne používať v našim službách. Získali sme zdroje na realizáciu rekonštrukcie a nadviazali nové partnerstvá. Začali sme rekonštruovať nový objekt na Furdekovej ulici.

2016

Začiatkom roka 2016 náš tím prešiel výraznými personálnymi zmenami. Dve dlhoročné pracovníčky odišli na materskú dovolenku a ďalší stabilný pracovník zmenil prácu po 10 rokoch práce v KASPIAN-e. Do tímu sa zaradili viacerí noví pracovníci do oboch hlavných programov – do klubovej práce aj do práce v teréne. Súčasne to bol rok, keď sme  dokončili rekonštrukciu nových priestorov klubu a na jeseň sme klub presťahovali. Koncom roka sme začali užívať priestory, ktoré sú dvakrát väčšie ako predchádzajúce, poskytujú nám viac priestoru pre deti, väčšie skladové priestory, novú poradenskú miestnosť a kvalitné sociálne zariadenia. Okrem toho sa nachádzajú v samostatnej budove v areáli detského a hokejbalového ihriska, len do 10 minút chôdze od našej pôvodnej adresy. Zároveň sme spustili projekt online hry OKO (www.objavkompetencieonline.sk), ktorý propaguje dobrovoľníctvo a význam práce s mládežou, nadviazali spoluprácu s expertnými dobrovoľníkmi a nadväzovali nové partnerstvá počas zahraničných vzdelávaní a stáží.

2017

V plnom rozsahu sme realizovali našu klubovú činnosť v novom sídle našej organizácie na Furdekovej ulici. Opätovne sme získali akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tím bol po dlhšom období, ktoré charakterizovali personálne zmeny, zastabilizovaný. Bola nám schválená dotácia z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na dlhodobú podporu priamej práce v klube a teréne (roky 2018 – 2021). Oslávili sme 20 rokov našej činnosti a v duchu osláv sa niesla väčšina roku 2017.