O nízkoprahu

Čo sú nízkoprahové programy:

Nízkoprahové programy pre deti a mládež (NPDM) predstavujú komplex stacionárne alebo terénne poskytovaných služieb (sociálnych a voľnočasových), ktoré sú pre deti a mládež ľahko dostupné.

 Cieľ a cieľová skupina:

Účelom takýchto programov je prispieť ku skvalitneniu života cieľovej skupiny, vytvárať podmienky na nadviazanie kontaktu pre konkrétnu prácu s cieľovou skupinou (v prípade KASPIAN-u sú to deti a mladý ľudia), ktorá sa vyhýba štandardnej inštitucionálnej pomoci, alebo ju aktívne nevyhľadáva, a u ktorej sa predpokladá nutnosť a účelnosť pomoci.

Nízkoprahový klub:

je práca s klientom v konkrétne vymedzenom priestore zariadenia, ktoré sa nachádza v lokalite, kde cieľová skupina žije, resp. trávi voľný čas.

 Terénna sociálna práca:

je práca s klientom v miestach mimo priestorov inštitúcie – v prirodzenom prostredí klienta. Usiluje sa dostať k deťom a mladým ľuďom, preniknúť na miesta, kde sa prevažne zdržujú, žijú.

 Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež (ANPDM)

ANPDM zastrešuje tieto programy, vytvára štandardy a lobuje v ich prospech  na Slovensku, pripravuje spoločné aktivity (podujatia pre deti a mladých, konferencie, vzdelávania a pod.), zdieľa informácie a skúsenosti,  spravuje web stránku www.nizkoprah.sk.

Pre viac informácií o nízkoprahu navštívte stránku Asociácie, alebo sledujte náš blog.