Štatút

Občianske združenie KASPIAN je registrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1 – 900/90 – 31484 – 2.

Stanovy občianskeho združenia KASPIAN (na stiahnutie)

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a tvorí ju pätnásť členov. Predstavenstvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.

Predstavenstvo tvorí:

  • Mgr. Marína Bartoňová
  • Mgr. Soňa Hacajová
  • Mgr. Zuzana Milatová

Dozorná rada je poradným orgánom združenia. Dozornú radu tvoria:

  • Mgr. Martin Simon
  • Mgr. Juraj Bobula
  • Mgr. Monika Lacková
  • PaedDr. Libor Klenovský, PhD.

Revízorka  Anna Šandorová dohliada na správne hospodárenie združenia.