Mesačné archívy: január 2018

KASPIAN ďalej znižuje prahy

Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho ​rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sme spustili 4-ročný projekt s názvom KASPIAN ďalej znižuje prahy. Sprostredkovateľským orgánom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR).
Realizácia tohto projektu prebieha od januára 2018 do decembra 2021.
Tento projekt sa zameriava na prioritnú os č. 4 – Sociálne začlenenie so špecifickým cieľom – Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Prostredníctvom hlavných aktivít projektu prispievame k podpore oblasti ​sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.
Vďaka projektu sme v roku 2018 poskytli opatrenia SPOaSK 514 deťom a mladým ľudom.