2009 – 2010

Prvé získanie akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zorganizovanie medzinárodnej súťaže jazdcov na bicykloch – Concrete Jungle Jam.