2017

Rozšírenie OKA o druhú epizódu. Opätovne získanie akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Získanie finančných dotácií z Európskeho fondu.