History

2020

Nadviazanie spolupráce s lokálnymi partnermi TESCO Slovensko a LIDL. Rozšírenie hry OKO o štvrtú epizódu – Bezpečie na internete.

2020

Establishing a cooperation with local partners like TESCO Slovakia and LIDL. The fourth expansion of the game OKO – safety on the internet.

2019

Extension of community work- Monte summer and “Montessoriáda”, exchange bazaar, Family sports day, Advent wreaths day, and more. Borrowing scooters to children as part of the terrain service.

2018

Extension of club and terrain activity. The first summer cinema screening in front of club KASPIAN. Start of the next level of online game OKO (eye) – How to communicate about alcohol with children.

2018

Rozšírenie klubovej a terénnej činnosti. Prvé premietanie letného kina pred klubom KASPIAN. Spustenie ďalšieho levelu online hry OKO – Ako komunikovať s deťmi o alkohole.

2017

Rozšírenie OKA o druhú epizódu. Opätovne získanie akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Získanie finančných dotácií z Európskeho fondu.

2017

Extension of OKO (eye) by the second episode. Retake of accreditation for implementation of measures of the social legal protection of children and social curatorship. Acquisition of financial subsidies from the European fund.

2016

KASPIAN sídli na Furdekovej ulici v areáli detského ihriska. Spustenie online hry OKO, ktorá propaguje dobrovoľníctvo a význam práce s mládežou.

2016

KASPIAN is based in the Furdeková street in area of children playgrounds. Start of the game OKO (eye), which promotes volunteering and the importance of working with youth.

2014 – 2015

Posilnenie oblasti dobrovoľníctva a získanie akreditácie na vydávanie potvrdení D-zručnosti pre zamestnanie. Začiatok rekonštrukcie nových priestorov na Furdekovej ulici.