History

2014 – 2015

Reinforcement of volunteering and obtaining accreditation for issuing confirmations about volunteering skills for later employment. Beginning of the new place reconstruction on Furdeková street.

2013 – 2014

Zorganizovanie súťaže s kolobežkármi – Scoot Jam. Získanie väčších priestorov na Furdekovej ulici. Vytvorenie nového evidenčného programu PES.

2013 – 2014

Organization of competition with scooters- Scoot Jam. Obtaining a bigger tenancy on Furdeková street. Creating of new evidence program PES.

2011 – 2012

Rekonštrukcia skateparku. Založenie tradičného komunitného podujatia PIK-NIK.

2011 – 2012

Reconstruction of the skatepark. Establishing a traditional community happening- PIK-NIK.

2009 – 2010

The first accreditation for implementation of measures of social legal protection of children and social curatorship. Organization of worldwide competition of bicycle riders – Concrete Jungle Jam.

2009 – 2010

Prvé získanie akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zorganizovanie medzinárodnej súťaže jazdcov na bicykloch – Concrete Jungle Jam.

2007 – 2008

KASPIAN od 31.12.2007 ako samostatné občianske združenie. Spoluorganizátor prvej Medzinárodnej konferencie nízkoprahových programov pre deti a mládež a  spoluzakladateľ Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež.

2007 – 2008

KASPIAN is from 31.12.2007 taken as an independent civic association. The Co-organizer of the first International conference of low threshold programs for children and youth and Co-founder of Association of low threshold programs for children and youth.

2005 – 2006

Vydanie prvej publikácie na Slovensku “Nízkoprahové programy pre deti a mládež – úvod do problematiky”. Zrekonštruovanie skateparku  v Petržalke.