Čo je to migrácia?

Migrácia je pohyb osôb alebo skupín osôb v geografickom a sociálnom priestore spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pobytu. Dôvody pre takýto pohyb sú rôzne a preto si môžeme migráciu rozdeliť do viacerých kategórií.

Zahraničná alebo medzinárodná migrácia predstavuje pohyb osôb cez hranice suverénnych štátov spojený s trvalou alebo prechodnou zmenou pobytu. Naopak vnútorná migrácia je pohybom osôb v rámci jedného štátu. 

Na základe dobrovoľnosti môžeme hovoriť o dobrovoľnej migrácii alebo nútenej migrácii. V prípade dobrovoľnej môže byť dôvodom zamestnanie alebo vzdelanie. Nútená migrácia predstavuje nedobrovoľné opustenie krajiny pôvodu pre politické a sociálne problémy, vojnové konflikty, prírodné katastrofy, závažné existenčné a ekonomické problémy, alebo iné dlhodobo pretrvávajúce krízové situácie. 

Legálna a teda regulárna migrácia predstavuje prekročenie hranice krajiny s platným cestovným dokladom, prípadne aj platnými vízami a povoleniami, ak sa vyžadujú na vstup do krajiny. Jej opakom je nelegálna migrácia, čo je neoprávnené prekročenie hranice krajiny bez platných cestovných dokladov, víz a povolenia na pobyt, alebo neoprávnené zotrvávanie na území krajiny po skončení platnosti dokladov, víz alebo povolenia na pobyt. 

Taktiež sa môžeme stretnúť s cirkulárnou alebo okružnou migráciou. Tá umožňuje migrantom stráviť istý čas v zahraničí a pracovať bez toho, aby sa zvýšila trvalá migrácia. Jedná sa o tok migrantov z tretích štátov do EÚ a z EÚ, ktorý má opakujúci sa charakter. Príkladom je sezónne zamestnávanie, vzdelanie alebo odborná príprava a realizácia výskumného projektu. 

Dočasná migrácia je migrácia s konkrétnou motiváciou alebo účelom s úmyslom neskoršieho návratu do krajiny pôvodu.

V súvislosti s migráciou sa môžeme stretnúť aj s pojmom migračné saldo, čo predstavuje rozdiel medzi počtom prisťahovaných a počtom vysťahovaných. Je to teda migračný prírastok alebo úbytok v danom štáte. 

 

Niečo o histórii migrácie sa možno dozvedieť aj z tohto videa na youtube kanáli Dejepis Inak.

Zdroj: Aj my sme tu doma, IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu