Predstavenstvo a dozorná rada

Občianske združenie KASPIAN je registrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1 – 900/90 – 31484 – 2.

Orgány združenia sú členská schôdza, dozorná rada, predstavenstvo a revízna komisia. Členskú schôdzu tvoria všetci členovia a  je najvyšším orgánom združenia.

Predstavenstvo

Mgr. Marína Bartoňová

Predsedníčka predstavenstva

mob.: 0903 584 803

Mgr. Zuzka Milatová

členka predstavenstva

mob.: 0910 909 698

Mgr. Radka Babuliaková

členka predstavenstva

mob.: 0911 584 803

Mgr. Soňa Hacajová

členka predstavenstva

Dozorná rada

Dozorná rada je poradným orgánom združenia, ktorými členmi sú:

Mgr. Martin Simon

člen dozornej rady

Mgr. Juraj Bobula

člen dozornej rady

Mgr. Adriana Sidíková

členka dozornej rady

Revízorka

Dohliada na správne hospodárenie združenia.

Mgr. Martina Polláková

revízna kontrolórka