Náš tím

Mgr. Marína Bartoňová

Štatutárna zástupkyňa, ktorá stála pri zrode klubu KASPIAN. Venuje sa priamej práci s deťmi a mládežou v klube. Rozvíja spoluprácu s verejnou správou, venuje sa akreditáciám, legislatíve a strategickým dokumentom.

mob.: 0903 584 803

Mgr. Michal Berta

Štatutárny zástupca a terénny sociálny pracovník, venuje sa deťom a mládeži v skateparku a okolí. Je koordinátor terénnej sociálnej práce. Má na starosti správu budovy nízkoprahového klubu a skateparku, taktiež správu webstránky organizácie.

mob.: 0911 484 803

Mgr. Silvia Ilavská

Terénna sociálna pracovníčka, venuje sa deťom a mládeži v skateparku a blízkom okolí. Má na starosti obsahovú a vizuálnu grafiku organizácie, správu sociálnych sietí, online komunikáciu a tvorbu kampaní.

mob.: 0911 500 276

Mgr. Bronislava Kováčiková

Psychologička, ktorá sa venuje priamej práci s deťmi a mládežou v klube. Je koordinátorkou nízkoprahového klubu a komunitných aktivít a má na starosti prenájom priestorov organizácie. Venuje sa vytváraniu rozvojových aktivít pre deti a mládež.

mob.: 0944 866 628

Martin Kluka

Stážista, ktorý sa venuje deťom a mládeži v klube. Študuje Liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave.

Bc. Marián Sedlák

Pracovník v klube a v teréne. Má na starosti hospodárenie organizácie, vedenie administratívy a tvorbu finančných správ.

mob.: 0910 659 127

Mgr. Zuzka Milatová

Garantka akreditácie programov pre deti a mládež v rámci SPODaSK na MPSVaR SR. Pracuje ako terénna sociálna pracovníčka, trénerka vo vzdelávaní a supervízorka. Aktuálne je na materskej dovolenke.

mob.: 0910 909 698

Mgr. Radka Babuliaková

Momentálne je na materskej dovolenke. Je projektová a finančná manažerka projektu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rámci dopytovo orientovaných projektov MPSVR SR. Je koordinátorkou dobrovoľníkov a praktikantov.

mob.: 0911 584 803

Mgr. Soňa Hacajová

Aktuálne na materskej dovolenke. Venovala sa priamej práci v nízkoprahovom klube, firemným partnerstvám, písaniu a realizácií projektov.