O KASPIAN-e

Sme občianske združenie, ktoré pôsobí v Bratislave od roku 1997. Zameriavame sa hlavne na aktivity a služby pre deti a mládež, nezabúdame však ani na rodiny, či jednotlivcov zo susedstva. V rámci nízkoprahových programov sa venujeme mladým ľuďom vo veku od 7 do 23 rokov. Realizujeme komunitné, športové a voľnočasové aktivity. Svoje skúsenosti posúvame rodičom, študentom aj odborníkom v oblasti vzdelávania. A ako to vyzerá v praxi ? Môžete vidieť TU v našej fotoknihe.

Poslanie

KASPIAN zlepšuje životy detí a mladých ľudí cez ľahko dostupné programy. Pomáhame im prostredníctvom metód sociálnej práce, voľnočasových, participatívnych a preventívnych aktivít, ako aj vzdelávaním.

Vízia

Chceme, aby sa všetky deti a mladí ľudia zdravo vyvíjali v bezpečnom prostredí s podporou ich komunity a aby rozumeli, že nesú zodpovednosť za vlastné rozhodnutia.

Hodnoty

Sme profesionálni a transparentní, no v prvom rade si zachovávame ľudský prístup. Rešpektujeme jedinečnosť každého človeka. Aj keď niekedy nesúhlasíme s rozhodnutiami ľudí, ktorým sa venujeme, akceptujeme ich. Reagujeme na ich aktuálnu situáciu a potreby. Je pre nás nanajvýš dôležité zachovať bezpečie a dôveru detí a mladých ľudí. Sme flexibilní pri poskytovaní pomoci, no stabilní v hodnotách, ktorými sa riadime.

Náš tím

Mgr. Zuzka Milatová

Garantka akreditácie programov pre deti a mládež v rámci SPODaSK na MPSVaR SR. Pracuje ako terénna sociálna pracovníčka, trénerka vo vzdelávaní a supervízorka. Venuje sa budovaniu a rozvoju firemných partnerstiev.

mob.: 0910 909 698

Mgr. Marína Bartoňová

Štatutárna zástupkyňa, ktorá stála pri zrode klubu KASPIAN. Venuje sa priamej práci s deťmi a mládežou v klube. Rozvíja spoluprácu s verejnou správou, venuje sa akreditáciám, legislatíve a strategickým dokumentom. Má na starosti praxe študentov.

mob.: 0903 584 803

Mgr. Radka Babuliaková

Pracovníčka s deťmi a mládežou v klube. Je koordinátorkou nízkoprahového klubu a dobrovoľníkov. Venuje sa tiež fundraisingu, online komunikácii, správe stránok organizácie na sociálnych sieťach a grafike.

mob.: 0911 584 803

Mgr. Michal Berta

Terénny sociálny pracovník, venuje sa deťom a mládeži v skateparku a okolí. Je koordinátor terénnej sociálnej práce. Má na starosti správu budovy nízkoprahového klubu a skateparku, taktiež správu webstránky organizácie.

mob.: 0911 484 803

Mgr. Silvia Ilavská

Terénna sociálna pracovníčka, venuje sa deťom a mládeži v skateparku a blízkom okolí. Je koordinátorkou komunitných aktivít a má na starosti prenájom priestorov komunitného centra.

mob.: 0911 500 276

Mgr. Alica Hovorková

Psychologička, ktorá sa venuje priamej práci s deťmi a mládežou v klube. Má na starosti hospodárenie organizácie, vedenie administratívy a tvorbu finančných správ.

mob.: 0910 659 127

Mgr. Soňa Hacajová

Aktuálne na materskej dovolenke. Venovala sa priamej práci v nízkoprahovom klube, firemným partnerstvám, písaniu a realizácií projektov.

Martin Kľuka

Stážista, ktorý sa venuje prevažne deťom a mládeži v klube. Študuje Liečebnú pedagogiku na Univerzite komenského v Bratislave.

O nízkoprahu

Čo sú nízkoprahové programy:

Nízkoprahové programy pre deti a mládež (NPDM) predstavujú komplex stacionárne alebo terénne poskytovaných služieb (sociálnych a voľnočasových), ktoré sú pre deti a mládež ľahko dostupné.

Cieľ a cieľová skupina:

Účelom takýchto programov je prispieť ku skvalitneniu života cieľovej skupiny, vytvárať podmienky na nadviazanie kontaktu pre konkrétnu prácu s cieľovou skupinou (v prípade KASPIAN-u sú to deti a mladí ľudia), ktorá sa vyhýba štandardnej inštitucionálnej pomoci, alebo ju aktívne nevyhľadáva, a u ktorej sa predpokladá nutnosť a účelnosť pomoci.

Nízkoprahový klub:

je práca s klientom v konkrétne vymedzenom priestore zariadenia, ktoré sa nachádza v lokalite, kde cieľová skupina žije, resp. trávi voľný čas.

Terénna sociálna práca:

je práca s klientom v miestach mimo priestorov inštitúcie – v prirodzenom prostredí klienta. Usiluje sa dostať k deťom a mladým ľuďom, preniknúť na miesta, kde sa prevažne zdržujú, žijú.

Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež (ANPDM)

ANPDM zastrešuje tieto programy, vytvára štandardy a lobuje v ich prospech  na Slovensku, pripravuje spoločné aktivity (podujatia pre deti a mladých, konferencie, vzdelávania a pod.), zdieľa informácie a skúsenosti. Pre viac informácií o nízkoprahu navštívte stránku Asociácie.