Nový projekt v KASPIAN-e

Projekt „Youth without borders“ je o spolupráci organizácií pôsobiacich v Dolnom Rakúsku a v Bratislave. Spája organizácie, ktorých snahou je zlepšiť život detí a mládeže cez poradenské, podporné či voľnočasové aktivity.

Projekt prebieha od januára 2024 do decembra 2026. Hlavným realizátorom je Römerland Carnuntum. Projektovým partnerom je okrem nás aj Mládež ulice.

V tomto období plánujeme cez výmenu skúseností a spoločné aktivity odstrániť prekážky cezhraničnej spolupráce a rozvíjať spoločné stratégie v oblastiach práce s mládežou.

 

Projekt zahŕňa:

 • Vytvorenie platformy na výmenu skúseností a vytvorenie programu exkurzií (job shadowing) medzi partnermi projektu.
 • Individuálne poradenstvo a podpora mladých ľudí v Rakúsku aj v slovenskom jazyku, a to v školách aj v rámci poradenského dňa v klube pre mládež v AT.
 • Online poradenstvo pre mladých ľudí a prevencia na sociálnych sieťach (Instagram).
 • Súťaže v skateparku a rôzne iné súťaže, či mládežnícke výmeny.
 • Veľtrh mládeže a kariérnych informácií v AT.
 • Aktivity a podujatia pre mladých ľudí, z ktorých niektoré budú organizované aj spolu s mladými ľuďmi s cieľom posilniť zodpovednosť a sebadôveru.
 • Vypracovanie dvojjazyčnej príručky pre cezhraničnú prácu s mládežou, ktorá môže slúžiť ako základ pre prácu s mládežou aj v iných prihraničných regiónoch.
 • Záverečná konferencia.

 

Strategickými partnermi projektu sú spolková krajina Dolné Rakúsko, mesto Hainburg, Združenie na podporu regionálneho rozvoja Marchfeld, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a občianske združenie Ichtys.

 

Čo bude na záver?

Hlavným výsledkom je akčný plán pre cezhraničnú prácu s mládežou (Akčný plán pre mládež 2026+), rozšírenie partnerskej štruktúry a koncepciu následných činností až do roku 2030.

Projekt je podporovaný v rámci programov cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR).

Das Projekt “Jugend ohne Grenzen” widmet sich der Zusammenarbeit von Organisationen im Niederösterreich und im Bratislava. Es verbindet Organisationen, deren Ziel ist es, das Leben von Kindern und Jugendlichen durch Beratung, Unterstützung oder Freizeitaktivitäten zu verbessern.

Das Projekt läuft vom Januar 2024 bis Dezember 2026. Der Hauptausführende ist Römerland Carnuntum. Neben uns ist auch die Organisation Mládež ulice.

In diesem Zeitraum planen wir, durch den Austausch von Erfahrungen und gemeinsamen Aktivitäten Hindernisse in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu beseitigen und gemeinsame Strategien in der Jugendarbeit zu entwickeln.

Das Projekt umfasst:

 • Die Schaffung einer Plattform für den Austausch von Erfahrungen und die Organisation von Exkursionsprogrammen (Job Shadowing) zwischen den Projektpartnern.
 • Individuelle Beratung und Unterstützung von jungen Menschen im Österreich auch auf Slowakisch, sowohl in deň Schulen als auch im Rahmen eines Beratungstages im Jugendclub im AT.
 • Onlineberatung für junge Menschen und Prävention in sozialen Netzwerken (Instagram).
 • Wettbewerbe im Skatepark und verschiedene andere Wettbewerbe sowie Jugendaustausche.
 • Jugend- und Karrieremesse im AT.
 • Aktivitäten und Veranstaltungen für junge Menschen, von denen einige auch gemeinsam mit jungen Menschen organisiert werden, um Verantwortung und Selbstvertrauen zu stärken.
 • Erstellung eines zweisprachigen Handbuchs für die grenzüberschreitende Jugendarbeit, das als Grundlage für die Jugendarbeit im anderen Grenzregionen dienen kann.

 

Strategische Partner des Projekts sind das Bundesland Niederösterreich, die Stadt Hainburg, der Verein zur Förderung der regionalen Entwicklung Marchfeld, das Magistrat der Hauptstadt Bratislava und der Verein Ichtys.

Was kommt zum Schluss?
Das Hauptergebnis ist ein Aktionsplan für die grenzüberschreitende Jugendarbeit (Aktionsplan Jugend 2026+), die Erweiterung der Partnerstruktur und die Konzeption nachfolgender Aktivitäten bis zum Jahr 2030.

 

Das Projekt wird im Rahmen des Programms für grenzüberschreitende Zusammenarbeit INTERREG V-A Slowakei-Österreich vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt.