Asignácia 2% z daní

Zamestnanci, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ

  1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
  2. Požiadajte zamestnávateľa aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  • 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Organizácia Vám vystaví potvrdenie o odpracovaní týchto hodín.

 

  1. Stiahnite si predvyplenené Vyhlásenie s údajmi KASPIAN-u s a zvyšné údaje o vás napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou dane, ktorú môžete poukázať.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30.4.2023 na daňový úrad. Adresu nájdete TU.

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2022

Typ A – Podávajú tie fyzické osoby, ktoré v roku 2022 dosahovali príjmy iba zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania, prípadne z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a pod.

Typ B – Podávajú tie fyzické osoby, ktoré v roku 2022 dosiahli aj iné zdaniteľné príjmy, ako sú príjmy zo závislej činnosti (z podnikania, SZČO, z prenájmu, použitia diela, umeleckého výkonu, príjmy z kapitalového majetku…)

FO priamo v daňovom priznaní uvedie údaje o prijímateľovi 2% alebo 3% a výške poukázanej sumy. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca 2023

 

Tlačivo daňové priznanie typ A

Online tlačivo danňové priznanie typ A

Potvrdenie o podaní DP typ A

 

Tlačivo daňové priznanie typ B

Online tlačivo daňové priznanie typ B

Potvrdenie o podaní DP typ B

 

Poukázanie 1% (2%) z dane Právnická osoba (PO)

 Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby použije ten daňovník, ktorý je napríklad spoločnosťou s ručením obmedzeným, akciovou spoločnosťou, neziskovou spoločnosťou..

  1. Ak PO (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023  NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  2. Ak PO (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023  DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.

Online daňové priznanie PO

 

Dôležité

Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu daňové priznanie (A,B) doručiť osobne v papierovej forme do podateľne príslušného správcu dane alebo poštou. Adresu nájdete TU.
Živnostníci, SZČO registrovaní pre daň z príjmov a právnické osoby (vrátane ich zástupcov) zapísané v obchodnom registri daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2023 podávajú výlučne elektronickými prostriedkami.