Nový projekt - Youth without borders

Nový projekt v KASPIAN-e

Projekt „Youth without borders“ je o spolupráci organizácií pôsobiacich v Dolnom Rakúsku a v Bratislave. Spája organizácie, ktorých snahou je zlepšiť život detí a mládeže cez poradenské, podporné či voľnočasové aktivity.

Projekt prebieha od januára 2024 do decembra 2026. Hlavným realizátorom je Römerland Carnuntum. Projektovým partnerom je okrem nás aj Mládež ulice.

V tomto období plánujeme cez výmenu skúseností a spoločné aktivity odstrániť prekážky cezhraničnej spolupráce a rozvíjať spoločné stratégie v oblastiach práce s mládežou.

 

Projekt zahŕňa:

 • Vytvorenie platformy na výmenu skúseností a vytvorenie programu exkurzií (job shadowing) medzi partnermi projektu.
 • Individuálne poradenstvo a podpora mladých ľudí v Rakúsku aj v slovenskom jazyku, a to v školách aj v rámci poradenského dňa v klube pre mládež v AT.
 • Online poradenstvo pre mladých ľudí a prevencia na sociálnych sieťach (Instagram).
 • Súťaže v skateparku a rôzne iné súťaže, či mládežnícke výmeny.
 • Veľtrh mládeže a kariérnych informácií v AT.
 • Aktivity a podujatia pre mladých ľudí, z ktorých niektoré budú organizované aj spolu s mladými ľuďmi s cieľom posilniť zodpovednosť a sebadôveru.
 • Vypracovanie dvojjazyčnej príručky pre cezhraničnú prácu s mládežou, ktorá môže slúžiť ako základ pre prácu s mládežou aj v iných prihraničných regiónoch.
 • Záverečná konferencia.

 

Strategickými partnermi projektu sú spolková krajina Dolné Rakúsko, mesto Hainburg, Združenie na podporu regionálneho rozvoja Marchfeld, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a občianske združenie Ichtys.

 

Čo bude na záver?

Hlavným výsledkom je akčný plán pre cezhraničnú prácu s mládežou (Akčný plán pre mládež 2026+), rozšírenie partnerskej štruktúry a koncepciu následných činností až do roku 2030.

Projekt je podporovaný v rámci programov cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR).

Das Projekt “Jugend ohne Grenzen” widmet sich der Zusammenarbeit von Organisationen im Niederösterreich und im Bratislava. Es verbindet Organisationen, deren Ziel ist es, das Leben von Kindern und Jugendlichen durch Beratung, Unterstützung oder Freizeitaktivitäten zu verbessern.

Das Projekt läuft vom Januar 2024 bis Dezember 2026. Der Hauptausführende ist Römerland Carnuntum. Neben uns ist auch die Organisation Mládež ulice.

In diesem Zeitraum planen wir, durch den Austausch von Erfahrungen und gemeinsamen Aktivitäten Hindernisse in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu beseitigen und gemeinsame Strategien in der Jugendarbeit zu entwickeln.

Das Projekt umfasst:

 • Die Schaffung einer Plattform für den Austausch von Erfahrungen und die Organisation von Exkursionsprogrammen (Job Shadowing) zwischen den Projektpartnern.
 • Individuelle Beratung und Unterstützung von jungen Menschen im Österreich auch auf Slowakisch, sowohl in deň Schulen als auch im Rahmen eines Beratungstages im Jugendclub im AT.
 • Onlineberatung für junge Menschen und Prävention in sozialen Netzwerken (Instagram).
 • Wettbewerbe im Skatepark und verschiedene andere Wettbewerbe sowie Jugendaustausche.
 • Jugend- und Karrieremesse im AT.
 • Aktivitäten und Veranstaltungen für junge Menschen, von denen einige auch gemeinsam mit jungen Menschen organisiert werden, um Verantwortung und Selbstvertrauen zu stärken.
 • Erstellung eines zweisprachigen Handbuchs für die grenzüberschreitende Jugendarbeit, das als Grundlage für die Jugendarbeit im anderen Grenzregionen dienen kann.

 

Strategische Partner des Projekts sind das Bundesland Niederösterreich, die Stadt Hainburg, der Verein zur Förderung der regionalen Entwicklung Marchfeld, das Magistrat der Hauptstadt Bratislava und der Verein Ichtys.

Was kommt zum Schluss?
Das Hauptergebnis ist ein Aktionsplan für die grenzüberschreitende Jugendarbeit (Aktionsplan Jugend 2026+), die Erweiterung der Partnerstruktur und die Konzeption nachfolgender Aktivitäten bis zum Jahr 2030.

 

Das Projekt wird im Rahmen des Programms für grenzüberschreitende Zusammenarbeit INTERREG V-A Slowakei-Österreich vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt.


Spúšťame KASPIAN chat!

Spúšťame KASPIAN chat!

Ponúkame pomoc mladým ľuďom v dôležitých, či ťažkých situáciách. Dostupným online poradenstvom a preventívnym obsahom sme tu na sociálnych sieťach. Naše služby zahŕňajú podporné, poradenské, prípadne aj krízové rozhovory.

Chat je anonymný a bezplatný, takže nám na kontakt stačí len prezývka.

Buďte s nami v spojení a neváhajte nás kontaktovať v prípade potreby.


Hľadáme finančného manažéra

Hľadáme finančného manažéra

Náplň práce spočíva v realizácii činností súvisiacich s finančnou a personálnou agendou. To zahŕňa spoluprácu s externou účtovníckou firmou, pripravovanie podkladov pre spracovanie účtovníctva a miezd, ako aj kontrolu výstupov od účtovníkov. Okrem toho je súčasťou práce evidencia faktúr a výdavkov, realizácia platieb v spolupráci s koordinátormi projektov a správa finančnej agendy jednotlivých projektov. Medzi ďalšie typické úlohy patrí príprava finančných správ a analýz pre vedenie združenia, komunikácia s inštitúciami a donormi, plánovanie a komunikácia finančných potrieb združenia a stretnutia s koordinátormi projektov na plánovanie platieb a výdavkov.

Pracovná doba je flexibilná s preferenciou na prácu v doobedňajších hodinách, pričom plánovaný rozsah práce je na 50% úväzok.

Viac informácií nájdete TU.


Hľadáme nového kolegu

Hľadáme nového kolegu

Ak Ťa baví práca s mládežou, prišla Tvoja šanca! Do nášho tímu hľadáme ďalšiu posilu.

Viac info nájdeš TU.


Prevenčné workshopy na školách 2023

Prevenčné workshopy na školách v roku 2023

V priebehu roka 2023 sme pokračovali v realizácii prevenčných workshopov na základných a stredných školách.

Ich obsah vyplýva z harm-reduction prístupu, teda je zameraný na minimalizovanie rizík spojených s možným experimentovaním a užívaním návykových látok. Týmto spôsobom sprostredkúvame informácie o drogách, ich účinkoch a aj možných negatívnych následkoch pre život dospievajúceho človeka a to formou interaktívnych aktivít.

V rámci workshopov je taktiež realizovaná simulácia krízovej situácie, resp. pod vplyvom drogy pomocou špeciálnych okuliarov v bezpečnom prostredí školy.

Workshopy sme realizovali na 12 školách a celkovo sa ich zúčastnilo 971 žiakov a študentov. V týchto aktivitách budeme aj naďalej pokračovať v roku 2024

Projekt prevenčných workshopov na školách bol realizovaný s finančnou podporou hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosťou Heineken prostredníctvom programu Rozumne.sk.


VYSKÚŠAJ NOVÝ OBSAH PRE HRU OKO

Vyskúšaj nový obsah pre hru OKO

OKO alebo Objav Kompetencie Online je voľne dostupná edukačná hra, s ktorej vývojom prevotného obsahu sme začali ešte v roku 2015. Aktuálne má už 4 epizódy a každá z nich sa venuje určitej téme. Prostredníctvom podpory zo strany Fondu SK-NIC bola rozšírená štvrtá epizóda hry o nový obsah a aj funkcionalitu. Jedná sa o tzv. rázcestník, ktorý pridáva do epizódy zameranej na Bezpečie na internete, možnosť voľby vekovej kategórie dieťaťa alebo mladého dospelého. Od voľby vekovej kategórie sa odvíjajú aj jednotlivé série simulácií, keďže preferencie sa vekom v danej oblasti menia.

 

Poskytované informácie napríklad formou rozvojovej spätnej väzby sú omnoho adresnejšie. Touto cestou chceme podporiť rodičov a pracovníkov s mládežou, aby boli otvorení a hovorili s deťmi a mladými aj o témach v ktorých sa nie vždy cítia byť doma, lebo to, čo môžeme robiť v prevencii patologických javov všetci, je zaujímať sa o svet detí a mladých a komunikovať s nimi o veciach, ktoré ich zaujímajú a ktorými žijú.

Hru si možno zahrať na https://www.objavkompetencieonline.sk/.


Prevenčné workshopy na školách

Prevenčné workshopy na školách

V priebehu roka 2022 sme sa opätovne vrátili do školského prostredia. Formou prevenčných workshopov sme vzdelávali žiakov a študentov na základných a stredných školách, prevažne v Bratislavskom kraji.

V úvode roka sme spolupracovali so zástupcami z Petržalského mládežníckeho parlamentu v rámci projektu Poznávame neznáme a následne sme pokračovali v dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, formou prevenčného programu Rozumne.sk, o ktorom sa môžete viac dozvedieť TU.

Samotné prevenčné workshopy sú postavené na princípoch osvety a harm-reduction. Jadrom workshopov je sprostredkovanie prevenčných informácií o alkohole, jeho účinkoch a možných negatívnych následkov pre život dospievajúceho človeka a to formou interaktívnych aktivít. Súčasťou workshopov je simulácia stavu pod vplyvom alkoholu prostredníctvom špeciálnych okuliarov. Tie boli využívané aj v rámci simulovaných krízových situácií, kedy členovi partie pod vplyvom prišlo nevoľno. Účastníci si tak na vlastnej koži mohli vyskúšať, či by boli schopní pomôcť.

Workshopy pre nižšie ročníky obsahovali aj chemický pokus, ktorým sa prezentovala agresivita alkoholu a jeho škodiace účinky, aby ho deti a mladí ľudia nevnímali len ako nápoj pre dospelých, ale aj ako chemická látku. V rámci tejto verzie workshopov sme spolupracovali s Braňom Jobusom.

Workshopov sa celkovo zúčastnilo 762 žiakov a študentov z celkovo 10 škôl. V týchto aktivitách plánujeme pokračovať aj v roku 2023.

Projekt bol realizovaný vďaka dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Bratislavy – hlavného mesta SR.


Rok 2022 v skateparku

Rok 2022 v skateparku

Rok 2022 sa niesol vo vzťahu k miestnemu skateparku na Námestí Republiky v znamení viacerých zmien. V prvom rade sa zmenil jeho vizuál, a to vďaka komunite jazdcov a návštevníkov, ktorým sme dali možnosť zvoliť si nové farby jazdných prekážok. Maľovanie, šmirgľovanie prekážok, či čistenie areálu bolo zrealizované vďaka početnej skupine firemných dobrovoľníkov zo spoločností Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. a Heinken Slovensko a. s. v rámci projektu Naše Mesto a taktiež za účasti mládeže, ktorá daný skatepark navštevuje a využíva k športovým aktivitám. Revitalizácie sa dočkala aj technická prekážka zvaná grind box. V jej prípade sa jednalo o výmenu jazdného povrchu. Tieto aktivity finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia ZSE.

V auguste návštevníci mohli byť svedkami a taktiež účastníci súťaže Scoot Jam 22, kde súťažiaci v jednotlivých kategóriách predviedli svoje zručnosti vo freestyle jazde na kolobežkách. Za podporu chceme týmto smerom poďakovať naším sponzorom a partnerom súťaže. Predovšetkým chalanom zo SPINEO (korčule.com) a spoločnosti LIDL. Video z tohto podujatia si môžete pozrieť TU.

Behom tohto kalendárneho roka došlo k odhaleniu budúcej podoby nového skateparku v rámci projektu nového Námestia Republiky, ktorý má na starosti Metropolitný Inštitút Bratislavy. Do zberu dát a konzultácií bolo zapojených množstvo návštevníkov, jazdcov a zástupcov komunít. Vo vizualizácii nového skateparku sa skutočne odrazili požiadavky a pripomienky jednotlivých strán. Jednoznačne sa tešíme na to, až sa stretneme s vami v priestore nového skateparku, kde sa bude jazdiť na nových a moderných prekážkach. V tomto smere sa chceme poďakovať za finančnú podporu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava, ktorá prostredníctvom projektu V ťažkom období s čistou mysľou nám podporila výkon terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou v roku 2022.

 

ĎAKUJEME


PODPORA PRE ROZVOJ HRY OKO

Podpora pre rozvoj hry OKO

Gamifikovaná hra OKO – Objav kompetencie online sa dočká ďalšieho rozšírenia! Konkrétne sa jedná o 4. kapitolu, ktorá nesie názov Bezpečie na internete. Hra získa na novom obsahu a taktiež bude pridaná nová funkcionalita, tzv. rázcestník. Ten umožní voľbu vekovej kategórie dieťaťa alebo mladistvého. Bude sa jednať o vekové rozpätie do 10 rokov, 11 až 15 rokov a 16 a viac rokov. Od voľby vekovej kategórie sa budú odvíjať jednotlivé série simulácií, keďže preferencie používania online prostredia sa líšia a s tým súvisia aj možné riziká.

 

Hra bude rozšírená vďaka podpore Fondu SK-NIC a to prostredníctvom projektu Vyrastáme online.

 

Ďakujeme


PIK – NIK 2022

PIK – NIK 2022

PIN – NIK  je našou najväčšou  komunitnou akciou, na ktorej sme tento rok oslávili 25. výročie. Spolu s nami si skvelú atmosféru septembrovej soboty prišlo užiť viac ako 150 návštevníkov. Nechýbali veľkí i malí, rodiny s deťmi, starí rodičia, či blízka komunita.

Poldennú akciu tvoril bohatý program, ktorý sme odštartovali kreatívnymi workshopmi. Ponuka ozdobného materiálu bola veľmi pestrá. Svoj originálny svietnik si tak mohlo vyrobiť naozaj každé dieťa.

V exteriéri detskú, ale aj dospelácku pozornosť upútal učiteľ Ivo, ktorý cez Vedecké okienko, zábavnou formou, odhaľoval čaro prírodných javov okolo nás.

Deti mali možnosť vyblázniť sa aj na nafukovaciom kombe šmýkačko – skákacieho pralesu, no skutočným trhákom bolo maľovanie na tvár. Motýliky, jednorožce, pavúky, lienky a mnohé iné motívy vo všelijakých farebných kombináciách zdobili skoro všetky detské tváre. Okrem toho, atraktívnosť vonkajšieho priestoru výborne dotvárali piškvorky v životnej veľkosti, tulivaky, slack line, matrace na skákanie, kalčeto či ping pong. Mamičky s deťmi si taktiež mohli spríjemniť čas pri overených Montessori aktivitách.

Bábkoherec a moderátor Martin Žák, ktorého trefné moderovanie bavilo skutočne každú vekovú kategóriu, osviežil program aj nevšednými súťažami, napríklad o strapec hrozna. Ďalšou, nepochybne pútavou súčasťou programu okrem moderovanie, bolo jeho divadielko  ,,Rozprávakový autobus“.

Celým podujatím nás niekoľkými vstupmi príjemne sprevádzala kapela Hau´oli Band, ktorá rozvírila atmosféru aj pri krájaní narodeninovej torty. Čokoládové cesto, plnené sviežim vanilkovým krémom s ovocím sa ušlo každému, kto sa postavil do radu.

Návštevníci si okrem torty mohli vybrať aj ďalšie chutné občerstvenie. V ponuke sme mali hot-dogy, rôzne cheesecaky, ovocie aj limonády, či kávičku od Kakaw Co+. To čo nám osladilo deň, bola bábovka a banánový chlebík, ktorý doniesla pani z komunity.

Žiadúcim záverom programu, na ktorý čakali skutočne všetci, bola ohňovo – svetelná show od zoskupenia Fandango.

Okrem učinkujúcich, VEĽKÉ ĎAKUJEME patrí najmä našim dobrovoľníkom – Tomášovi, Vilovi, Matúšovi, Veronike a Viktorovi, ktorí nám pomohli s prípravou priestorov pred akciou, ale aj s jej plynulým priebehom. Vďaka patrí aj Soni a Zuzke, ktoré ste mohli zastihnúť pri worskhopoch či hotdogoch, no pamätať si ich môžete aj z KASPIAN-skych klubov či terénov. Poďakovanie patrí aj našej fotografke Lucke, ktorá sa postarala o to, aby sme si jedinečné momenty z PIK-NIKu 2022 pamätali čo najdlhšie.

 

Video z PIK-NIKu si môžete pozrieť TU.

 

Na realizáciu projektu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom Nadácie.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou starostu MČ Bratislava-Petržalka.

Projekt realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislavy.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – slovenský inštitút mládeže.

Za podporu ďakujeme spoločnosti Lidl Slovensko.

Túto aktivitu podporilo TESCO Slovensko.