Nový projekt - Youth without borders

Nový projekt v KASPIAN-e

Projekt „Youth without borders“ je o spolupráci organizácií pôsobiacich v Dolnom Rakúsku a v Bratislave. Spája organizácie, ktorých snahou je zlepšiť život detí a mládeže cez poradenské, podporné či voľnočasové aktivity.

Projekt prebieha od januára 2024 do decembra 2026. Hlavným realizátorom je Römerland Carnuntum. Projektovým partnerom je okrem nás aj Mládež ulice.

V tomto období plánujeme cez výmenu skúseností a spoločné aktivity odstrániť prekážky cezhraničnej spolupráce a rozvíjať spoločné stratégie v oblastiach práce s mládežou.

 

Projekt zahŕňa:

 • Vytvorenie platformy na výmenu skúseností a vytvorenie programu exkurzií (job shadowing) medzi partnermi projektu.
 • Individuálne poradenstvo a podpora mladých ľudí v Rakúsku aj v slovenskom jazyku, a to v školách aj v rámci poradenského dňa v klube pre mládež v AT.
 • Online poradenstvo pre mladých ľudí a prevencia na sociálnych sieťach (Instagram).
 • Súťaže v skateparku a rôzne iné súťaže, či mládežnícke výmeny.
 • Veľtrh mládeže a kariérnych informácií v AT.
 • Aktivity a podujatia pre mladých ľudí, z ktorých niektoré budú organizované aj spolu s mladými ľuďmi s cieľom posilniť zodpovednosť a sebadôveru.
 • Vypracovanie dvojjazyčnej príručky pre cezhraničnú prácu s mládežou, ktorá môže slúžiť ako základ pre prácu s mládežou aj v iných prihraničných regiónoch.
 • Záverečná konferencia.

 

Strategickými partnermi projektu sú spolková krajina Dolné Rakúsko, mesto Hainburg, Združenie na podporu regionálneho rozvoja Marchfeld, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a občianske združenie Ichtys.

 

Čo bude na záver?

Hlavným výsledkom je akčný plán pre cezhraničnú prácu s mládežou (Akčný plán pre mládež 2026+), rozšírenie partnerskej štruktúry a koncepciu následných činností až do roku 2030.

Projekt je podporovaný v rámci programov cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR).

Das Projekt “Jugend ohne Grenzen” widmet sich der Zusammenarbeit von Organisationen im Niederösterreich und im Bratislava. Es verbindet Organisationen, deren Ziel ist es, das Leben von Kindern und Jugendlichen durch Beratung, Unterstützung oder Freizeitaktivitäten zu verbessern.

Das Projekt läuft vom Januar 2024 bis Dezember 2026. Der Hauptausführende ist Römerland Carnuntum. Neben uns ist auch die Organisation Mládež ulice.

In diesem Zeitraum planen wir, durch den Austausch von Erfahrungen und gemeinsamen Aktivitäten Hindernisse in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu beseitigen und gemeinsame Strategien in der Jugendarbeit zu entwickeln.

Das Projekt umfasst:

 • Die Schaffung einer Plattform für den Austausch von Erfahrungen und die Organisation von Exkursionsprogrammen (Job Shadowing) zwischen den Projektpartnern.
 • Individuelle Beratung und Unterstützung von jungen Menschen im Österreich auch auf Slowakisch, sowohl in deň Schulen als auch im Rahmen eines Beratungstages im Jugendclub im AT.
 • Onlineberatung für junge Menschen und Prävention in sozialen Netzwerken (Instagram).
 • Wettbewerbe im Skatepark und verschiedene andere Wettbewerbe sowie Jugendaustausche.
 • Jugend- und Karrieremesse im AT.
 • Aktivitäten und Veranstaltungen für junge Menschen, von denen einige auch gemeinsam mit jungen Menschen organisiert werden, um Verantwortung und Selbstvertrauen zu stärken.
 • Erstellung eines zweisprachigen Handbuchs für die grenzüberschreitende Jugendarbeit, das als Grundlage für die Jugendarbeit im anderen Grenzregionen dienen kann.

 

Strategische Partner des Projekts sind das Bundesland Niederösterreich, die Stadt Hainburg, der Verein zur Förderung der regionalen Entwicklung Marchfeld, das Magistrat der Hauptstadt Bratislava und der Verein Ichtys.

Was kommt zum Schluss?
Das Hauptergebnis ist ein Aktionsplan für die grenzüberschreitende Jugendarbeit (Aktionsplan Jugend 2026+), die Erweiterung der Partnerstruktur und die Konzeption nachfolgender Aktivitäten bis zum Jahr 2030.

 

Das Projekt wird im Rahmen des Programms für grenzüberschreitende Zusammenarbeit INTERREG V-A Slowakei-Österreich vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt.


Spúšťame KASPIAN chat!

Spúšťame KASPIAN chat!

Ponúkame pomoc mladým ľuďom v dôležitých, či ťažkých situáciách. Dostupným online poradenstvom a preventívnym obsahom sme tu na sociálnych sieťach. Naše služby zahŕňajú podporné, poradenské, prípadne aj krízové rozhovory.

Chat je anonymný a bezplatný, takže nám na kontakt stačí len prezývka.

Buďte s nami v spojení a neváhajte nás kontaktovať v prípade potreby.


Hľadáme finančného manažéra

Hľadáme finančného manažéra

Náplň práce spočíva v realizácii činností súvisiacich s finančnou a personálnou agendou. To zahŕňa spoluprácu s externou účtovníckou firmou, pripravovanie podkladov pre spracovanie účtovníctva a miezd, ako aj kontrolu výstupov od účtovníkov. Okrem toho je súčasťou práce evidencia faktúr a výdavkov, realizácia platieb v spolupráci s koordinátormi projektov a správa finančnej agendy jednotlivých projektov. Medzi ďalšie typické úlohy patrí príprava finančných správ a analýz pre vedenie združenia, komunikácia s inštitúciami a donormi, plánovanie a komunikácia finančných potrieb združenia a stretnutia s koordinátormi projektov na plánovanie platieb a výdavkov.

Pracovná doba je flexibilná s preferenciou na prácu v doobedňajších hodinách, pričom plánovaný rozsah práce je na 50% úväzok.

Viac informácií nájdete TU.


Hľadáme nového kolegu

Hľadáme nového kolegu

Ak Ťa baví práca s mládežou, prišla Tvoja šanca! Do nášho tímu hľadáme ďalšiu posilu.

Viac info nájdeš TU.


Prevenčné workshopy na školách 2023

Prevenčné workshopy na školách v roku 2023

V priebehu roka 2023 sme pokračovali v realizácii prevenčných workshopov na základných a stredných školách.

Ich obsah vyplýva z harm-reduction prístupu, teda je zameraný na minimalizovanie rizík spojených s možným experimentovaním a užívaním návykových látok. Týmto spôsobom sprostredkúvame informácie o drogách, ich účinkoch a aj možných negatívnych následkoch pre život dospievajúceho človeka a to formou interaktívnych aktivít.

V rámci workshopov je taktiež realizovaná simulácia krízovej situácie, resp. pod vplyvom drogy pomocou špeciálnych okuliarov v bezpečnom prostredí školy.

Workshopy sme realizovali na 12 školách a celkovo sa ich zúčastnilo 971 žiakov a študentov. V týchto aktivitách budeme aj naďalej pokračovať v roku 2024

Projekt prevenčných workshopov na školách bol realizovaný s finančnou podporou hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosťou Heineken prostredníctvom programu Rozumne.sk.


Osobnosť Petržalky 2023

Osobnosť Petržalky 2023

MICHAL VYHRAL, juchú!!!

V KASPIAN-e máme už druhú OSOBNOSŤ PETRŽALKY. Po Zuzke Milatovej, bol ocenený aj jeden z našich štatutárov, terénny sociálny pracovník – Mišo.
Svoje ocenenie získal v oblasti Sociálna práca a ochrana života a zdravia. Osobne očakával, že danú kategóriu vyhrá Stanislav Pešek a teda pri vyslovení jeho mena bola o to väčšia radosť🤩
Počas skvelého večera okrem iného prebehlo aj množstvo zaujímavých a podnetných rozhovorov nielen s ďalšími ocenenými, ale tiež so zástupcami organizácii, ktoré pôsobia v MČ Petržalka a s ktorými spolupracujeme.
V neposlednom rade ďakujeme všetkým vám, ktorí ste Miša podporili a posielali ste hlasy.
Ďakujeme
Pozrite si krátke video s našim Mišom, zistite o našej práci viac a otvorte dvere KASPIAN-u online TU


PIK – NIK 2023

PIK – NIK 2023

9. septembra sme v poobedných hodinách odštartovali veľkú komunitnú akciu PIK-NIK 2023. Deti, tínedžeri, rodičia, starí rodičia, ale aj širšia komunita, si tak na sídlisku priamo v Petržalke mohli užiť bohatý program.

Spolu s našimi dobrovoľníkmi sme pripravili kreatívne workshopy pre veľkých aj malých, v rôznych časoch. Využiť kreativitu, či samostatne tvoriť, mohli decká aj pri graffiti workshope, či Montessori dielničkách. Vyblázniť sa mohli na veeeľkej nafukovacej šmýkačke, no skutočnú pozornosť pútalo maľovanie na tvár.

Neskôr, keď sa už návštevníci stihli oboznámiť s priestorom, čakalo na nich divadlo ,,Kotvička“. Martin Žák z Divadla Agape, okrem hrania a moderovania, mal pre decká prichystanú aj mini diskotéku, či spoznávanie najväčších hitov a ďalšie.

Atmosféru vynikajúco dopĺňali piesne kapely Mar band, ktoré si navštevníci mohli vypočuť napríklad aj popri občerstvení. Rôzne koláčiky, zemiakové pagáče, palacinky, hotdogy a ovocie, limonády – to bolo naše gastro, ktoré potešilo chuťové bunky nielen detí.

Čerešničkou na torte, ktorá so sebou okrem potlesku priniesla híkanie či nadšenie v tvári, bola ohňovo svetelná show od umelcov z Anta Agni.

 

VEĽKÉ ĎAKUJEME patrí najmä našim dobrovoľníkom – Tomášovi, Vilovi, Matúšovi, Veronike a Viktorovi, Soni, ktorí nám pomohli s prípravou priestorov pred akciou, ale aj s jej plynulým priebehom. Vďaka patrí aj Zuzke, Veronike, či Kamilovi, ktorých ste mohli zastihnúť pri worskhopoch, palacinkách a káve a taktiež Andrejovi a Lucii, pri graffiti workshopoch. Poďakovanie patrí aj našej fotografke Baške, ktorej zábery nám budú ešte dlho pripomínať originálne momenty z tejto akcie.

 

Krátky zostrih TU.

 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania.

Na realizáciu projektu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta Sr Bratislavy prostredníctvom Nadácie

Za podporu ďakujeme spoločnosti Lidl SlovenskoLidl Slovensko.


VYSKÚŠAJ NOVÝ OBSAH PRE HRU OKO

Vyskúšaj nový obsah pre hru OKO

OKO alebo Objav Kompetencie Online je voľne dostupná edukačná hra, s ktorej vývojom prevotného obsahu sme začali ešte v roku 2015. Aktuálne má už 4 epizódy a každá z nich sa venuje určitej téme. Prostredníctvom podpory zo strany Fondu SK-NIC bola rozšírená štvrtá epizóda hry o nový obsah a aj funkcionalitu. Jedná sa o tzv. rázcestník, ktorý pridáva do epizódy zameranej na Bezpečie na internete, možnosť voľby vekovej kategórie dieťaťa alebo mladého dospelého. Od voľby vekovej kategórie sa odvíjajú aj jednotlivé série simulácií, keďže preferencie sa vekom v danej oblasti menia.

 

Poskytované informácie napríklad formou rozvojovej spätnej väzby sú omnoho adresnejšie. Touto cestou chceme podporiť rodičov a pracovníkov s mládežou, aby boli otvorení a hovorili s deťmi a mladými aj o témach v ktorých sa nie vždy cítia byť doma, lebo to, čo môžeme robiť v prevencii patologických javov všetci, je zaujímať sa o svet detí a mladých a komunikovať s nimi o veciach, ktoré ich zaujímajú a ktorými žijú.

Hru si možno zahrať na https://www.objavkompetencieonline.sk/.


SPINEO SCOOTJAM23

SPINEO SCOOTJAM23

Ďalší ročník freestyle scooteringovej súťaže prebehol 12.08.2023. Súťažilo sa v troch kategóriách začiatočníci, pokročilí, pro. Dokopy prišlo 43 jazdcov, čo je značný nárast oproti minulému roku, ktorý vnímame veľmi pozitívne.Porota v jazde hodnotila náročnosť, čistotu a štýl, pričom každý z jazdcov mohol získať od 0 do 100 bodov v každej disciplíne. Body z jednotlivých kvalifikačných kôl a lepších jázd, či finálových kôl, boli neskôr sčítavané a spracovávané v Exceli.

Veríme, že sa minimálne v takomto počte stretneme aj ďalší rok. Spolu s partnerom a spoluorganizátorom SPINEO.sk sme už teraz naplánovali ďalšie kroky tak, aby bo budúci ročník ešte lepší!

Za skvelé ceny ďakujeme sponzorom – Blunt Envy Scooters, FUZION, CORE, PRO-TEC, ALCHEMY, Lidl.sk. Špeciálne poďakovanie Mestskej časti Petržalka za technickú podporu. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj moderátorovi Denisovi, ktorý nás celou súťažou sprevádzal ako aj porote – Tomášovi, Tomášovi a Lukášovi, bez ktorých by to samozrejme nebolo ono. Poďakovanie patrí aj Matúšovi, ktorý sa aj tento rok postaral o pekné zábery.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

 

Zostrih zo súťaže si môžete pozrieť TU.

Kvalifikácia – Amatéri

1. Matúš Belica      201,33b

2. Lukáš Matrka    151,00b

3. Alex Berák         141,33b

4. Igor Hegeduš    140,67b

5. Samuel Diviak   139,33b

6. Mário Haring     123,00b

7. Giovanni Scodinu  122,00b

8. Maxim Klimka        120,67b

9. Andrej Lučan          120,00b

10. Timotej Gojdošík  98,00b

11. Nikola Ejdeling    92,33b

12. Nikolas Rekoš       92,00b

13. Milan Adamec       86,67b

14. Dávid Matis           81,67b

15. Filip Hlaváč            73,33b

15. Filip Maláska         73,33b

16. Teodor Ptačín        71,67b

17. Leonard Hanko      68,67b

18. Šimon Zeman         64,00b

19. Peter Kopunec        62,33b

20. Šimon Glasa           58,33b

21. Tobias Rigáň           52,00b

22. Richard Dinda         48,33b

23. Dávid Szabo            32,00b

 

Kvalifikácia – Pokročilí

1. Šimon Bariak          231,67b

2. Dávid Baňár            209,00b

3. Lukáš Šimovič         207,33b

4. Samuel Kevický       203,33b

5. Tomáš Pavešic         199,33b

6. Simon Rusňák          191,67b

7. Richard Palenik        173,67b

8. Sebastián Buchta      169,67b

9. Dominik Fekete           160,67b

10. Daniel Kosár              160,00b

11. Peter Šišolák              158,67b

12. Peter Pozník               158,33b

13. Ramis Saliu                 157,00b

14. Vladislav Vanta           156,67b

15. Adam Hrančík             155,67b

 

Kvalifikácia – Profi

1. Andrej Vreštiak     258,67b

2. Jakub Šmida          242,00b

3. Dávid Pribiš           236,00b

4. Filip Pukalovič         210,00b

 

Finále – Amatéri

1. Matúš Belica          138,00b

2. Lukáš Matrka         136,00b

3. Alex Berák              125,00b

4. Maxim Klimka          113,67b

5. Mário Haring            112,00b

6. Igor Hegeduš            110,33b

7. Andrej Lučan             104,33b

8. Samuel Diviak            99,00b

9. Timotej Gojdošík        98,67b

10. Giovanni scodinu      86,67b

 

Finále – Pokročilí

1. Simon Rusňák          206,33b

2. Sebastián Buchta     206,00b

3. Tomáš Pavešic          199,67b

4. Lukáš Šimovič             194,00b

5. Samuel Kevický           193,00b

6. Dávid Baňár                 185,00b

7. Richard Palenik            184,67b

8. Šimon Bariak                167,67b

 

Finále – Profi

1. Jakub Šmida          274,67b

2. Andrej Vreštiak     272,67b

3. Dávid Pribiš           243,33b


40 rokov cvičenia: Cesta k zdraviu a pohode

40 rokov cvičenia: Cesta k zdraviu a pohode

U nás to žije, aj keď decká odídu.

Klub KASPIAN nevyhľadávajú len deti z ulice. Máme svoje SENIORKY!

 

Známe oldies? Áno. Rozličné typy tréningov? Áno. Psychohygiena? Zaručená.

Už je to nejaký čas, čo skupina cvičiteliek rozozvučnieva v podvečerných hodinách naše priestory. Aké tajomstvá sa ukrývajú za dlhými rokmi cvičenia pre telo aj dušu? O neobvyklých začiatkoch nám porozprávala vedúca skupiny, pani Ing. Věra Gersová.

 

Jej vzťah k cvičeniu začal už v detstve, kedy kvôli zdravotným problémom začala navštevovať pravidelné nápravné cvičenia. V Prahe, kde vyrástla, neskôr už ako matka dvoch detí začala chodiť na cvičenie „Rodičov s deťmi“ p. Berdychovej, v TJ SOKOL Malá Strana. Počas dvoch mesiacov boli práve cvičenia od p. Berdychovej impulzom k tomu, aby pani Věra po návrate do Bratislavy absolvovala cvičiteľské kurzy „Rodičia a deti a zdravotná telesná výchova“.

Potom, spoločne s tretím dieťaťom, začala cvičiť s rodičmi a deťmi pod TJ Matador a neskôr pod TJ Starý Háj, kde ako pomocní cvičitelia pomáhali aj starší súrodenci. Súčasťou tohto cvičenia s deťmi bolo na záver cvičenie s dospelými – deti si vtedy kreslili.

 

Deti nám postupne vyrástli a my sme v cvičení pokračovali“, spomína pani Věra. „V cvičení pokračujeme, striedame 5 Tibeťanov, Kalanetiku, Pilates, Jógu, cvičenie s overbalmi, gumou a ďalšie. V podstate cvičíme spolu už viac ako 40 rokov. Ja cvičím bez nároku na odmenu, podnikám v organizácii kurzov risk manažmentu a dievčatá sa skladajú len na úhradu priestoru. Trúfam si tvrdiť, že sa na cvičení máme všetky rady, je nám spolu dobre a tešíme sa na ďalšie a ďalšie cvičenia.

Aj my v KASPIAN-e môžeme potvrdiť, že už na prvý pohľad je jasné, že toto úžasné zoskupenie spájajú nielen spoločné záujmy a motivácia, ale aj optimizmus a veľký príval pozitívnej energie. Preto našim milým cvičiteľkám prajeme minimálne 40 ďalších úspešných rokov. Robíte to dobre!