Čo je to migrácia?

Čo je to migrácia?

Migrácia je pohyb osôb alebo skupín osôb v geografickom a sociálnom priestore spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pobytu. Dôvody pre takýto pohyb sú rôzne a preto si môžeme migráciu rozdeliť do viacerých kategórií.

Zahraničná alebo medzinárodná migrácia predstavuje pohyb osôb cez hranice suverénnych štátov spojený s trvalou alebo prechodnou zmenou pobytu. Naopak vnútorná migrácia je pohybom osôb v rámci jedného štátu. 

Na základe dobrovoľnosti môžeme hovoriť o dobrovoľnej migrácii alebo nútenej migrácii. V prípade dobrovoľnej môže byť dôvodom zamestnanie alebo vzdelanie. Nútená migrácia predstavuje nedobrovoľné opustenie krajiny pôvodu pre politické a sociálne problémy, vojnové konflikty, prírodné katastrofy, závažné existenčné a ekonomické problémy, alebo iné dlhodobo pretrvávajúce krízové situácie. 

Legálna a teda regulárna migrácia predstavuje prekročenie hranice krajiny s platným cestovným dokladom, prípadne aj platnými vízami a povoleniami, ak sa vyžadujú na vstup do krajiny. Jej opakom je nelegálna migrácia, čo je neoprávnené prekročenie hranice krajiny bez platných cestovných dokladov, víz a povolenia na pobyt, alebo neoprávnené zotrvávanie na území krajiny po skončení platnosti dokladov, víz alebo povolenia na pobyt. 

Taktiež sa môžeme stretnúť s cirkulárnou alebo okružnou migráciou. Tá umožňuje migrantom stráviť istý čas v zahraničí a pracovať bez toho, aby sa zvýšila trvalá migrácia. Jedná sa o tok migrantov z tretích štátov do EÚ a z EÚ, ktorý má opakujúci sa charakter. Príkladom je sezónne zamestnávanie, vzdelanie alebo odborná príprava a realizácia výskumného projektu. 

Dočasná migrácia je migrácia s konkrétnou motiváciou alebo účelom s úmyslom neskoršieho návratu do krajiny pôvodu.

V súvislosti s migráciou sa môžeme stretnúť aj s pojmom migračné saldo, čo predstavuje rozdiel medzi počtom prisťahovaných a počtom vysťahovaných. Je to teda migračný prírastok alebo úbytok v danom štáte. 

 

Niečo o histórii migrácie sa možno dozvedieť aj z tohto videa na youtube kanáli Dejepis Inak.

Zdroj: Aj my sme tu doma, IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu


Extrémistické smery

Extrémistické smery

Pravicový extrémizmus vychádza najmä z ideológie nacizmu a fašizmu, pre ktorý je typické odmietanie rovnosti. Je teda motivovaný ideológiami, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, ktoré obhajujú, podporujú alebo podnecujú k nenávisti, násiliu alebo neodôvodnene odlišnému zaobchádzaniu voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich pôvod, názory, fyzické či psychické odlišnosti alebo pre ich náboženské vyznanie. Snaží sa tak odstrániť liberálnu demokraciu.

Pravicový extrémizmus teda vychádzajú z rasisticky alebo etnicky podmienenej sociálnej nerovnosti človeka. Vyžaduje si etnickú homogenitu národa a odmietajú princíp rovnosti zakotvený vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, zdôvodňujú prednosť spoločenstva pred indivíduom a odmietajú pluralizmus hodnôt liberálnej demokracie. Demokraciu samotnú chcú definovať ako spiatočnícku. Je nepriateľský voči ostatným štátom. Podporuje revizionizmus, v rámci ktorého dáva za príklad nacistický štát a popiera holokaust. Znevažuje tých, ktorí sa odkláňajú od noriem stanovených samotnými extrémistami.

Cieľom pravicových extrémistov je vytvorenie politického systému na základe nerovnosti ľudí, založenej na pôvode, výkone, národnej, etnickej alebo rasovej príslušnosti. Moc samotná by mala byť podľa takto orientovaných extrémistov sústredená do jedného centra alebo do rúk jedinej osoby, ktorého definujú ako svojho vodcu.

Ľavicový extrémizmus ideologicky vychádza z komunizmu a anarchizmu. Vyznačuje sa sociálnymi, triednymi predsudkami. Odmieta vonkajšiu autoritu a presadzuje myšlienky tzv. „slobodného“ jednotlivca. Cieľom ľavicových extrémistov je vytvorenie sociálno-komunistického režimu alebo zavedenie anarchie. Typickým znakom ľavicového extrémizmu je rozširovanie princípu rovnosti na všetky oblasti života a pre všetkých ľudí, teda nastolenie absolútnej rovnosti v spoločnosti. 

V prípade realizácie cieľov ľavicových extrémistov môže dôjsť k priamemu ohrozeniu pluralitnej demokracie a občianskych slobôd. 

Z ideologického hľadiska extrémistickú krajnú ľavicu tvoria marxizmus-leninizmus, komunizmus a anarchizmus. 

K ľavicovým zoskupeniam sa radí aj eko-extrémizmus. Pre radikálny ekologický alebo environmentálny extrémizmus je typická inklinácia k rôznym prírodným kultom, s ktorými korešponduje ekológmi hlásaný návrat k prírode a všetkým formám života. Svojou podstatou smeruje proti suverenite a hodnotám demokratického ústavného štátu výrazne netolerantným presadzovaním subjektívne definovaných záujmov prírody. Charakteristický je jeho odpor k technológiám, vede, obchodu, akýmkoľvek organizáciám.

Náboženský extrémizmus ideologicky vychádza z radikálnych prúdov rôznych náboženských zoskupení. Predovšetkým sa jedná o svetové náboženstvá ako je islam, kresťanstvo, hinduizmus, budhizmus, no nemožno opomenúť ani problematiku siekt. 

Cieľom náboženských extrémistov je aplikácia vlastnej náboženskej ideológie v celom svete a eliminácia ľudí, ktorí by sa tejto ideológií alebo jej normám bránili a odmietali ich rešpektovať. Podľa fundamentalistov náboženstvo nemožno oddeľovať od práva a politiky. Preto sa takýto extrémisti snažia o zmenu spoločnosti vo všetkých jej oblastiach na základe konkrétnej náboženskej doktríny. Jedná sa o výrazné odchýlenie sa od všeobecne uznávaných a v aktuálnej dobe prijímaných noriem.

Náboženský extrémizmus v sebe nesie črty násilia, ktorého motiváciou má byť priamo náboženstvo. Presnejšie náboženskí extrémisti sú presvedčení, že tieto činy sú len obyčajným splnením Božej vôle a urýchlením spásy celého ľudstva. Jedná sa tak o netolerantný spôsob presadzovania suverenity náboženskej spoločnosti alebo organizácie pred princípmi a hodnotami demokratického štátu.

Náboženský extrémizmus tak využíva náboženstvo k presadzovaniu takých záujmov, ktoré vedú k nastoleniu alebo udržaniu teokratického režimu, pre ktorý je charakteristická výrazná intolerancia k osobám inej viery, obmedzovanie práv a potláčanie ľudskej dôstojnosti príslušníkov vlastného náboženského smeru.

Ako sme už podotkli, k náboženskému extrémizmu patria sekty. Náboženský extrémizmus sa tak môže prejavovať aj striktným až násilným presadzovaním alebo vnucovaním náboženských dogiem a pochybných náboženských výkladov, fanatickým vyznávaním učenia ich zakladateľa alebo vodcu. K typickým prejavom náboženského extrémizmu patrí ohrozenie mravného vývinu obyvateľstva, predovšetkým detí a mládeže, ktoré pri sfanatizovaných jedincoch a teda členoch náboženských extrémistických zoskupení, môže vyústiť až do ich masových samovrážd alebo zabití nevinných osôb, prípadne môže dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo k škode na majetku iných osôb.


Extrémizmus a radikalizmus

Extrémizmus a radikalizmus

Pojmy ako extrémizmus, či radikalizmus pozná každý. Nakoľko sú často zamieňané, či nepochopené úplne, rozhodli sme sa ich priblížiť. 

Extrémizmus je pojem, ktorý má mnoho definícií a vysvetlení. My sme sa pokúsili Vám ho zhrnúť a priblížiť. V zásade ho možno definovať ako konanie a aktivity vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie, ktoré deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a snažia sa ho nahradiť systémom typu totalitného režimu alebo diktatúry. Cieľom takéhoto konania je prevzatie moci alebo jej deštrukcia bez ohľadu na legitímnosť spôsobu.

Tento pojem predstavuje súhrn sociálnopatologických javov vyskytujúcich sa v rámci organizovaných skupín, ktorých prejav spočíva v odmietaní základných hodnôt, noriem a spôsobov správania platných v danej spoločnosti. Jedná sa o formy a prejavy, ktoré je možné definovať ako trestný čin alebo negatívny jav charakteristický porušovaním právnych a sociálnych noriem.

Extrémizmus v sebe nesie prvky intolerancie a je namierený proti základným demokratickým ústavným princípom ktoré sú definované v našom právnom poriadku.

Extrémizmus teda napáda systém základných práv a slobôd definovaný v ústave a v medzinárodných dokumentoch ošetrujúcich danú oblasť. Môže sa jednať aj o snahu sťažiť alebo znemožniť uplatňovanie týchto práv. Taktiež sa jedná o snahu o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, etnikom, farbou pleti, vierovyznaním, jazykom, príslušnosťou k spoločenskej triede, majetkom, ako aj používanie fyzického násilia namiereného voči majetku, alebo názorovým alebo politickým oponentom. Extrémistické zoskupenia ponúkajú verejnosti jednoduché riešenia problémov, ktoré v spoločnosti existujú a spoločnosť ich nevie v krátkom časovom limite vyriešiť. Na druhej strane sami sa na riešení týchto problémov nezúčastňujú.

Podľa definície Ministerstva vnútra SR sa za extrémistické považujú všetky verbálne, grafické, fyzické, alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým alebo iným kontextom, zväčša s absenciou hmotnej pohnútky, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných spoločenských noriem, so zreteľnými prvkami netolerancie, najmä rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré útočia proti demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku.

Radikalizmus môžeme označiť za tzv. šedú zónu prechodu medzi demokratickým a extrémistickým politickým spektrom názorov a postojov. Tieto názory a postoje sa vzďaľujú od demokraticky konformného priestoru, no nedosiahli hranice extrémizmu. Aktivity v tomto smere sa snažia o určité radikálne alebo rozsiahle zmeny, ktoré sú na hrane demokratického politického a právneho systému, no neusilujú o jeho odstránenie alebo jeho nahradenie totalitným zriadením. Extrémizmus sa naopak odmieta demokratický právny štát a snaží sa o jeho výraznú modifikáciu až odstránenie.

Radikalizácia označuje proces osvojovania si radikálnej ideológie, kedy jednotlivci alebo skupiny pod vplyvom radikálnej politickej alebo náboženskej ideológie opustia hodnotový systém danej krajiny a osvoja si nový systém hodnôt, ktoré nie sú v súlade so základnými princípmi demokratickej spoločnosti. Takýmto oddelením jednotlivca alebo skupín od demokratického systému sa zvyšuje odhodlanie realizovať radikálnu ideológiu v praxi aj násilnými spôsobmi, čo môže obnášať páchanie trestných činov.


Športom k zdraviu!

Športom k zdraviu!

Aj tohto hesla sa držíme v KASPIAN-e, a preto motivujeme deti a mládež, s ktorými prichádzame do kontaktu k pravidelnému športu. Keď v tejto dobe hovoríme o zdraví detí,  ešte viac ako kedykoľvek predtým máme na mysli nielen ich fyzickú kondíciu, ale aj ich duševný stav.

Hoci v teréne máme samostatných, šikovných športovcov, ktorým motivácia nechýba, je podpora športu a pomocná ruka potrebná. Nie všetci, ktorí sú zapálení pre jazdenie, majú možnosť mať vlastnú kolobežku či náradie na jej opravu. A preto so sebou, najmä počas letných mesiacov, na výkon služby nosíme kolobežky, ktoré si môžu decká požičať. Súčasťou sú aj prilby, lekárnička, bmx-ka a iné. Aj cez šport tak decká môžu tráviť čas v skateparku zmysluplne, a to aj v prípade, že vlastné športové vybavenie nemajú, alebo ich majú v servise 🙂

V klube je to niekedy náročnejšie, nie každému sa chce športovať, keď je po ruke playstation, karty a množstvo stolových hier. Práve preto však už od apríla postupne obnovujeme arzenál našich obľúbených športových pomôcok, najmä príslušenstvo na stolný tenis, boxovací trenažér a lopty. Okrem osvedčených potrieb sme zakúpili aj nevšedné hry ako spikeball či sadu na lukostreľbu, ktorá sa stala veľkým hitom. 

Za to, že môžeme deťom a mladým ľuďom pomáhať a požičiavať im toľko zaujímavých športových potrieb vďačíme partnerom –  MČ Bratislava – Petržalka, korcule.com, bonkybike a IUVENTA. 

 

Ďakujeme! 


Žuvací tabak a snus – nenápadný, no účinný

Žuvací tabak a snus – nenápadný, no účinný

Počas našej dlhoročnej práce s mládežou sa stretávame aj s rôznymi druhmi drog či už zakázaných alebo tolerovaných. Najčastejšie sa stretávame s alkoholom, marihuanou či nikotínovými výrobkami. Okrem fajčenia cigariet je to veľmi často aj užívanie žuvacieho tabaku alebo snusu. Je približne rovnako časté, avšak menej nápadné, keďže sa aplikuje pod vrchnú peru, kde ho zvyčajne nie je vidno. Užívateľ od neho tiež nesmrdí a môže ho užívať takmer hocikde a hocikedy. 

 

Žuvací tabak poznáme najmä ako malé vrecúška, ktoré sú plnené namáčaným tabakom, ktorý obsahuje množstvom prímesí obsahujúcich nebezpečné a škodlivé látky. Sú to napríklad nitrosamíny a karcinogény, ktoré sú možným spúšťačom mnohých druhov rakoviny. Existuje množstvo značiek a druhov žuvacieho tabaku. Typické pre užívateľov žuvacieho tabaku je časté odpľúvanie slín, práve kvôli uvoľňovaniu spomínaných prímesí.  

Snus poznáme podobne ako žuvací tabak ako malé vrecúška. Na rozdiel od žuvacieho tabaku však neobsahujú tabak, ale syntetický nikotín, ktorého súčasťou sú tiež  zdraviu škodlivé prímesi. Užívatelia snusu neodpľúvajú sliny ako užívatelia žuvacieho tabaku, pretože snus nie je máčaný ale pasterizovaný parou. Štúdie ukazujú, že snus je tak  „najzdravší“ variant užívania nikotínu.  

 

Závislosť, ktorej sa len ťažko zbavuje

Žuvací tabak či snus  majú spoločné to, že obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Vstrebáva sa  cez ústnu sliznicu a preniká postupne až do mozgu, v ktorom sa vytvára závislosť rovnako ľahko ako pri fajčení. Dokonca ľahšie, pretože obsahuje nikotínu omnoho viac ako bežná cigareta, a to až 5-násobne.  Závislosť od tabaku je zaradená do Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Nikotín spĺňa kľúčové kritériá pre návyk alebo závislosť, vrátane nutkavého a neželaného užívania či opakovaným pokusom skončiť.

Prečo je škodlivý?

Napriek tomu, že žuvací tabak a snus spôsobujú rakovinu pľúc najmenej zo všetkých nikotínových výrobkov, môžu spôsobiť množstvo iných druhov rakoviny – ďasien, pažeráka, pankreasu, obličiek, žalúdka,… – a tiež mnohé iné závažné ochorenia. Tieto výrobky spôsobujú zvýšené vytváranie zubného kazu a paradentózy,  ale aj život ohrozujúce srdcovo-cievne ochorenia. Nebezpečná je tiež možnosť predávkovania, keďže sú oveľa silnejšie ako napr. cigarety. Niektorí užívatelia dokonca užívajú dva “vankúšiky” naraz, aby ich pery vyzerali symetricky a nebolo vidno, že ich majú aplikované.


PIK-NIK 2021

PIK-NIK 2021

Už tradične KASPIAN organizuje PIK-NIK, komunitné podujatie, ktoré si môžu vychutnať ľudia z blízkej komunity v Petržalke, ale aj širšia verejnosť.

Tento rok akcia prebehla v slnečnú sobotu, a to 04.09. 2021, v poobedných hodinách, na Furdekovej. 

PIK-NIKu sa zúčastnili veľkí i malí, rodiny s deťmi, či dokonca starí rodičia. Rodinnú atmosféru, či užiť si čas so susedmi, kamarátmi a známymi si prišlo vychutnať viac ako 200 návštevníkov. 

 

Pre deti sme si pripravili tvorivé workshopy, kde si mohli s pomocou našich dobrovoľníčok- Adi a Katky, vyrobiť svietniky, či náramky. Pozornosť trhal aj veľký nafukovací hrad, ktorý bol počas trvania akcie plne obsadený. Športového ducha bolo vidno však aj pri súťažení v ping-pongu, kalčete alebo pokusoch na slack-line. Hravú idylku výborne dotvárali tulivaky, či piškvorky životnej veľkosti.

Celým priebehom akcie do diania vťahoval ľudí šikovný moderátor Martin Žák, ktorý v Petržalke vyrástol a jeho láska k nej bola cítiť. Okrem toho si pre najmenších pripravil pútavé divadielko „ O lyžičke z Banskej Štiavnice.“

Počas dňa nám hudbou atmosféru spríjemňovala šikovná kapela Majdur&band, ktorá hrala na kontrabas, cimbal, gitary, či violu, vlastné piesne. 

Mamičky s najmenšími deťmi mali k dispozícii 10 stanovísk s osvedčenými Montessori aktivitami, ktoré boli veľmi vyhľadávané. Veľkolepým zakončením nášho programu bola atraktívna, svetelná show od umelcov z Anta Agni.

 

To však nebolo všetko ! Počas celej akcie si návštevníci mohli vybrať chutné občerstvenie z našej gastro zóny. V ponuke sme mali  HOT-DOGy, rôzne koláčiky, grilované oštiepky, či hermelíny. 

Návštevníci si taktiež mohli zobnúť aj z čerstvého ovocia, či osviežiť sa limonádami, a to úplne zadarmo. To, že všetkým chutilo vieme, pretože sme vypredali takmer všetko jedlo.  Skvelú kávičku nám už tradične počas celej soboty pripravovali kamaráti z“ Café Mobil“.

Veľká vďaka patrí predovšetkým partnerom z z LIDL Slovensko, Nadácie ZSE, Magistrátu hlavného mesta Bratislava či Heinekenu, bez podpory ktorých by PIK-NIK 2021 nebol tak skvelý, ako naozaj bol.

Nezabúdame ani na našich dobrovoľníkov, ktorí sa od začiatku až do konca starali o to,  aby akcia prebehla bez komplikácií. Veľká vďaka patrí aj fotografke Lucii Cabajovej, ktorej sa podarilo urobiť nielen fotky, ale zachytiť momenty nenahraditelnej atmosféry, ktorá sa PIK-Nikom celý deň niesla. Ďakujeme, bez vás by to nešlo.


Scoot Jam 21

Scoot Jam 21

V nedeľu (15.8.) sa uskutočnil po niekoľkoročnej prestávke Scoot Jam 21!

Súťaž vo freestyle jazde sa nám podarilo zorganizovať za necelý mesiac intenzívnej spolupráce s partnerom súťaže Korcule.com a mladým organizačným tímom, ktorý tvorili samotní jazdci.

Práve oni prišli s iniciatívou opäť zorganizovať v minulosti obľúbenú súťaž. Pracovné stretnutia organizačného tímu prebiehali tentokrát väčšinou v online priestore. Deti a mládež boli taktiež zapojení do prípravy areálu pre potreby súťaže a jazdcov.

V rámci súťaže Scoot Jam 21 si jazdci na kolobežkách zmerali sily v troch súťažných kategóriách, a to amatéri, pokročilí a profi. Pevne veríme, že najbližší ročník sa uskutoční už aj s kategóriou street.

Touto cestou sa chceme poďakovať ešte raz partnerom súťaže Korcule.com a Lidl Slovenská republika, v.o.s., taktiež všetkým dobrovoľníkom, bez ktorých by nebolo možné uskutočniť súťaž Scoot Jam 21 a podporiť tak zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže!

 

Umiestnenie jazdcov:

Kvalifikácia – amatéri:

 1. Kevický 188b
 2. Falcan 183b
 3. Baňár 152b
 4. Ondrejka 149b
 5. Pozník 147b
 6. Riso 146b / Brestovanský 146b
 7. Novota 133b
 8. Chrappa 131b
 9. Bak 128b
 10. Kotlár 116b / Horák 116b
 11. Záhor 111b (odstúpil pre zranenie)
 12. Forman 102b
 13. Sláviková 89b
 14. Gajdošik 82b
 15. Múčka 81b / Majerník 81b
 16. Fekete 79b

 

Kvalifikácia – pokročilí:

 1. Cársky 192b
 2. Ladics 181b
 3. Gajdošik 180b
 4. Baďura 167b
 5. Staraba 156b
 6. Luptak 155b
 7. Vejmelka 141b
 8. Janáč 134b
 9. Šišolák 133b
 10. Zeman 128b
 11. Matúš 119b
 12. Kusý – nekvalifikovaný / Rumíšek – nekvalifikovaný

 

Finále – amatéri:

 1. Kevický 198b
 2. Baňár 193b
 3. Falcan 176b
 4. Riso 155b
 5. Pozník 149b
 6. Brestovanský 135b / Ondrejka 135b

 

Finále – pokročilí:

 1. Cársky 187b
 2. Luptak 179b
 3. Ladics 172b
 4. Gajdošik 169b
 5. Baďura 160b
 6. Staraba 157b

 

Finále – profi:

 1. Goldschmidt 207b
 2. Šmida 190b
 3. Duraj 182b
 4. Andreutti 181b
 5. Hubina 146b


Deti, mladiství a alkohol

Deti, mladiství a alkohol

V rámci nášho už spomínaného prieskumu, ale aj neprerušenej práce s „deckami“ (rozumej deti a mladiství od 7 – 23 rokov, s ktorými pracujeme) počas pandemického obdobia v roku 2020 a 2021 sme mali možnosť mapovať aj to, ako sa zmenilo správanie mladistvých vo vzťahu k alkoholu. V zásade sa ukázalo, že istá časť mladistvých v čase tzv. lockdownu spotrebu alkoholu z dôvodu absencie spoločenských príležitostí, s ktorými bolo pitie spojené, znížila. Na druhej strane, skupina mladistvých, ktorá zvykla alkohol piť aj mimo týchto príležitostí, pre ktorú pitie alkoholu už nebolo na úrovni experimentovania, pila často viac ako pred pandémiou.

Ako sme písali vyššie, krízovým obdobím roka z hľadiska konzumácie alkoholu mladistvých je leto. Najmä naši terénni pracovníci často riešia situácie súvisiace s nadužívaním alkoholu, prípadne s predávkovaním u mladistvých, ktorých stretnú v uliciach alebo vo verejných priestoroch sídliska. Na základe dlhoročnej práce môžeme zhrnúť  tieto naše pozorovania:

 1. Chlapci zvyknú konzumovať alkohol častejšie, dievčatá sa často v skupinách snažia nárazovým pitím chlapcom „vyrovnať“, čím sa ale dostávajú do vysoko rizikových situácií, ako je priotrávenie alkoholom, úraz, utopenie a pod. Súvisí s tým často aj ich drobnejší organizmus a nižšia váha.
 2. Fenoménom leta je experimentovanie v rámci kombinovania alkoholu napr. s liekmi, prípadne „brzdenie“ či „riedenie“ alkoholu s energetickými nápojmi. Tieto kombinácie spôsobujú často nepredvídateľné reakcie organizmu, ktoré sú zdravie prípadne až život ohrozujúce, a často končia volaním rýchlej zdravotnej pomoci s následnou hospitalizáciou.  
 3. Mladiství sa k alkoholu dostávajú nákupom vo vytipovaných malých prevádzkach alebo využívajú pomoc ľudí bez domova, ktorým prispejú na alkohol za protislužbu, ktorou je nákup alkoholu.

V našej praxi sa nám potvrdili naše predpoklady, že s ústupom pandemických opatrení bude toto leto z hľadiska rizikového správania sa v podobe užívania alkoholu mladistvých horšie ako predchádzajúce roky. Akoby intenzívne doháňali zameškané, teda „spoločenské udalosti“ spojené s konzumáciou alkoholu. Preto aktuálne využívajú každú možnú zámienku na intenzívnu skupinovú konzumáciu alkoholu s cieľom opiť sa – koniec školského roka, narodeniny, meniny, úspešné komisionálne skúšky alebo naopak neúspešné komisionálne skúšky a pod. Veľmi často samotný alkohol mladistvým nechutí, ale chcú dosiahnuť rýchlo stav opilosti. To sa im tiež nepodarí vždy, pretože rýchlym pitím sa rýchlo dostanú do fázy, keď im je nevoľno až nepríjemne. Táto skúsenosť ich ale nie vždy odradí od podobného postupu v blízkej budúcnosti.

Ako pracujeme s mladistvými pod vplyvom? Zväčša veľmi pragmaticky- minimalizujeme riziká, v ktorých sa nadužívaním alkoholu môžu ocitnúť – snažíme sa ich dostať do bezpečného prostredia (preč od vodných plôch, od cestnej premávky, jazdy na bicykloch alebo kolobežkách a pod…).

Je dobré opitému doplniť tekutiny (čistú vodu, prípadne presladený čaj, čím doplníme aj odbúraný cukor). To síce môže mať za následok vyvolanie zvracania, ale zvracanie je tiež v prípade priotrávenia vítané. Na človeka pod vplyvom je dobré hovoriť jednoducho, primerane hlasno a opatrne narábať s dotykmi, aby sa necítil ohrozený a nereagoval agresívne.

V prípade otravy alkoholom, ktorá nie je u mladistvých zriedkavá (ide o menší  a nezvyknutý organizmus), netreba otáľať s volaním záchranky. Bez preháňania možno povedať, že takto môžete zachrániť mladý život. 

V takýchto situáciách nemá zmysel „prehovárať“ opitým mladistvým do duše. Na rozhovor o tom, čo sa udialo, o ich motiváciách a dôvodoch sa snažíme nájsť si čas niekedy inokedy, keď budú schopní plne vnímať.

Keďže k týmto situáciám dochádza na verejných miestach, správanie týchto mladistvých a naše reakcie sú často pozorované inými deťmi a mladistvými. S tými môžeme o alkohole komunikovať hneď. Ak je možnosť, jeden z tímu sa môže venovať prihliadajúcej skupine, a ak si situácia vyžaduje spoluprácu oboch terénnych pracovníkov, môžu sa s nimi k tejto téme vrátiť pri najbližšom kontakte.

Cieľom tohto článku bolo hovoriť najmä o našom pozorovaní a praxi, ktorá je ale postavená na odporúčaných metodikách a postupoch. Ak potrebujete v tejto téme viac informácií, môžete navštíviť napríklad web ROZUMNE.SK. V prípade, že potrebujete poradiť ohľadom vášho blízkeho, môžete využiť našu ponuku poradenstva.


KASPIAN a komunita

KASPIAN a komunita

KASPIAN – poznáme príbehy dnešných detí,  ale záleží nám aj na komunite.

Naše aktivity sme v posledných rokoch začali cielene zameriavať aj na miestnu komunitu, s ktorou sa denno – denne ocitáme v priamom kontakte. Cieľom je podporiť komunitný život v tejto oblasti, podporiť rodičovské zručnosti rodičov malých detí a zlepšiť nazeranie širšej verejnosti na cieľovú skupinu, s ktorou celoročne pracujeme. 

V roku 2019 sme preto naplno spustili aktivity, ktoré neboli zamerané len na našu hlavnú cieľovú skupinu, ale na širšiu komunitu. 

Prirodzene, v roku 2020 boli práve komunitné aktivity tými, ktoré boli najviac ovplyvnené pandémiou. Pravdou je, že veľa našich aktivít sa nám urobiť nepodarilo, ale tešili sme sa, že sa nám vydarili aspoň niektoré – najmä naše letné a zimné aktivity, v ktorých chceme pokračovať aj tento rok. 

Čo je teda pomyslenou čerešničkou na torte v rámci našich celoročných aktivít?

Letná čitáreň – už tretí rok po sebe si môžu rodičia, starí rodičia a malé deti vychutnať posedenia s detskou knihou na tulivakoch v tieni veľkých stromov. Tulivaky a knihy na detskom ihrisku pred klubom sú naozaj obsadené každý jasný letný deň, okrem utorka, kedy máme pre menších i väčších prichystané Monte Leto.

Monte Leto – aktivity inšpirované Montessori pedagogikou oživujú naše ihrisko počas júla a augusta. Deti môžu rozvíjať svoje zručnosti na atraktívnych stanovištiach, ktoré sa každý týždeň menia. 

Športový deň – je dňom, kedy sa pred KASPIAN-om počas leta posilňujú vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi cez šport a dobrú náladu. Rodiny s deťmi tak majú možnosť vyskúšať si množstvo športových a vodných aktivít, pričom zbierajú body a na konci ich čaká sladká odmena alebo vecné ceny.

PIK–NIK – je komunitným podujatím v septembri, kedy sa skôr stmieva, čo vytvára nezameniteľnú jesennú, komornú atmosféru. Toto podujatie, určené širokej verejnosti, v sebe nesie športové a kultúrne aktivity, bublinové a kreatívne workshopy, hudobné vystúpenia, chutné občerstvenie, ohňovú či svetelnú show a mnoho ďalšieho. Hoci sa nám PIK-NIK minulý rok zorganizovať nepodarilo, veríme, že tento rok tomu bude inak a my si budeme môcť konečne vychutnať ôsmy ročník našej tradičnej akcie.

Adventná vencovačka – ponúka možnosť vyrobiť si vlastný, originálny veniec a vybrať si z pestrého, kreatívneho materiálu. Touto akciou v prvú adventnú nedeľu vítame vianočné obdobie a vychutnávame si susedskú atmosféru. V roku 2020 sa nám ju podarilo zorganizovať, aj keď v intímnejších skupinkách. 

 

Okrem každoročných aktivít sa nám podarilo spolu s komunitou postaviť úžitkový bylinkový hrant či namaľovaním skrášliť detské ihrisko, na ktorom sídlime. Komunitné aktivity sú obľúbené ľuďmi z bližšej aj širšej komunity a pre nás sú časom, kedy môžeme prirodzeným spôsobom predstaviť našu prácu a bližšie sa spoznať.


Energeťáky ako ich nepoznáte

Energeťáky ako ich nepoznáte

V dnešnom článku sa budeme venovať téme energetických nápojov, keďže sa v praxi čoraz viac stretávame s mladými ľuďmi a deťmi, ktoré ich radi konzumujú. Rozhodli sme sa spracovať túto tému, lebo málokto v skutočnosti vie, čo sú energetické nápoje a ako vplývajú na náš organizmus. 

Niečo z histórie

Zamestnávatelia v Japonsku chceli udržať svojich zamestnancov čo najviac fit, aby pracovali ďalej a neklesal tak priemer výroby. Boli to však len ľudia a neraz ťažko manuálne pracujúci. Preto niet divu, že ako každá ľudská bytosť, podliehali pri fyzickom vyťažení únave.

To sa však zamestnávateľom pochopiteľne nepáčilo a tak potrebovali niečo, čo ich udrží dlhšie v bdelom stave a zvýši ich výkon. A tak v roku 1962 uzreli svetlo sveta energetické nápoje v podobe, v akej ich poznáme dnes.

Čo to vlastne energetické nápoje sú? 

Energetické nápoje sú nealkoholické nápoje, ktoré sú predávané za účelom zvýšenia energie, výdrže, športového výkonu či koncentrácie. Líšia sa od ostatných nealkoholických nápojov vysokým obsahom kofeínu (50 až 500 mg, Redbull 80) a bývajú dopĺňané ďalšími látkami ako je napríklad taurín, guarana, ženšen a iné. 

Tieto nápoje predstavujú riziko najmä pre mladých a zdravých jedincov, a môžu byť jednou z príčin obezity či kardiovaskulárnych ochorení. Stávajú sa čoraz viac populárnymi medzi mladými ľuďmi, pričom väčšina z nich ich konzumuje najmä kvôli chuti alebo v kombinácii s alkoholom. Mladí dospelí tvoria asi 2/3 trhu s energetickými nápojmi.

 

Aký majú vplyv na ľudský organizmus?

Energetické nápoje majú vplyv do istej miery na takmer celý organizmus. 

Ovplyvňujú napríklad: 

 • centrálna nervovú sústavu
 • kardiovaskulárne ochorenia 
 • zubný kaz
 • obezitu
 • diabetes melitus
 • ADHD

 

Energetické nápoje obsahujú viacero zložiek, ktoré nezávisle od seba vyvolávajú závislosť organizmu na týchto látkach. Ich kombináciou sa riziko vzniku závislosti stupňuje. Ide hlavne o kofeín, taurín a aj v menšej miere obsiahnuté cukry.

Príznaky predávkovania

 • nepokoj, úzkosť, strach, panické poruchy
 • nespavosť
 • nadmerné potenie sa
 • vysoký tlak krvi, bolesti hlavy, poruchy videnia
 • poruchy srdcového rytmu
 • zlyhanie srdca, smrť
 • zrýchlené a plytké dýchanie až poruchy dýchania

Abstinenčné príznaky

 • sčervenanie v tvári
 • nadmerné potenie sa
 • psychomotorický nepokoj
 • podráždenosť, agresivita
 • zmätenosť až halucinácie
 • tras končatín
 • nevoľnosť, zvracanie

 

Zaujímavosti: 

 • Ku roku 2016 predstavovala celosvetová spotreba energetických nápojov cez 11 miliárd litrov za rok 
 • V jednej plechovke coca coly je asi 30 mg kofeínu, šálka kávy obsahuje až 100 mg kofeínu a energetický nápoj v priemere 80 až 100 mg kofeínu. 
 • V niektorých krajinách je predaj a konzumácia energetických nápojov zakázaná do 18 rokov, rovnako ako pri tabakových výrobkoch. Napríklad vo Švédsku je táto hranica posunutá do 15 rokov.
 • V Dánsku, Turecku a Uruguayi platí úplný zákaz predaja a požívania energetických nápojov kvôli ich negatívnemu vplyvu na zdravie.

 

Zdroje: 

 1. Kemps, E., Tiggemann, M., Cibich, M., & Cabala, A. (2019). Cognitive bias modification for energy drink cues. PLoS ONE, 14(12), e0226387. 
 2. Simulescu, V., Ilia, G., Macarie, L., & Merghes, P. (2019). Sport and energy drinks consumption before, during and after training. Science & Sports, 34(1), 3–9.
 3. Statista Research Department (2016). Sales volume of energy drinks worldwide 2015/2018. Retrieved 19. 5. 2020 from the World Wide Web: https://www.statista.com/statistics/639965/sales-volumeenergy-drinks-worldwide
 4. Sýkorová, Lucia. 2020. Energetické nápoje: Ako ich zloženie vplýva na zdravie? + Riziká. In Zdravoteka. [online]